Słowo proboszcza

DAR POBOŻNOŚCI I BOJAŹNI BOŻEJ

Dar pobożności i bojaźni Bożej. Ten pierwszy polega
na synowskim oddaniu się Panu Bogu.
Ktoś pięknie powiedział, że dar ten daje słodycz z kontaktu z Panem Bogiem. Jest przyjaźnią z Bogiem.
Przyjaźń ta rozwija się poprzez modlitwę, która przemienia nasze życie, uczy postępować zgodnie z przykazaniami, zachęca do bezinteresownej służby bliźnim. Oby ten dar zagościł w naszych sercach, a wtedy pojawi się ufne i radosne zawierzenie Bogu.

A gdy On – Pan Bóg w końcu zajmie pierwsze miejsce w naszym życiu, to stanie się ono piękne i pełne zarazem.

Dar bojaźni Bożej pozwala odnaleźć właściwą relację do Boga. Oddzielić lęk czy zastraszenie od pełnego miłości i szacunku oddania się dziecka Ojcu.
Zaprośmy zatem do nas Ducha Świętego, zaprośmy Go do naszych serc, do naszego życia, do naszej codzienności.
I prośmy Go usilnie o Jego dary, które pomogą nam zmieniać oblicze ziemi.

Ks. Rafał Rydliński – proboszcz