Bierzmowanie

Bierzmowanie, zwane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, mocą znamienia daru Ducha Świętego jednoczy chrześcijanina pełniej z Chrystusem i Kościołem, udziela mu siły do wzrastania w życiu Bożym, uzdalnia i zobowiązuje go, jako świadka Chrystusa, do apostołowania słowem i czynem w świecie, by jego życie społeczne i publiczne przepajać i kształtować duchem i wartościami Ewangelii, powołuje i uzdalnia do świadomego i aktywnego uczestniczenia w życiu Kościoła, zwłaszcza w liturgii niedzielnej Eucharystii.
 
Sakrament Bierzmowania jest udzielany w zasadzie w kościele i podczas Mszy świętej.
 
Dokumenty
  • metryka chrztu (jeśli bierzmowany był chrzczony w innej parafii)
  • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji
  • w przy­padku osób starszych — świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej
Przyjmujący sakrament Bierzmowania
Kandydat powinien wyrazić wolę przyjęcia tego sakramentu i być należycie przygotowanym, powinien także osiągnąć odpowiedni wiek umożliwiający mu odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz świadome podjęcie zadań, do których zobowiązuje sakrament Bierzmowania.
Decyzja o dopuszczeniu do Bierzmowania należy do proboszcza, który ją podejmuje po konsultacji z katechetami i rodzicami.
 
Kiedy udzielać Bierzmowania
W Diecezji Kaliskiej sakrament Bierzmowania powinien być udzielany młodzieży na zakończenie nauki w gimnazjum.
Gdy zachodzą poważne racje duszpasterskie może być udzielany później lub wcześniej, nie wcześniej jednak, niż w drugiej klasie gimnazjum.
 
Wybór drugiego imienia
Zgodnie ze zwyczajem kandydat może wybrać sobie drugie imię chrześcijańskie, inne od tego, jakie otrzymał na chrzcie. Będzie to imię patrona Bierzmowania.
 
 
Zapóźnieni
Wierni, którzy z różnych powodów nie przyjęli sakramentu Bierzmowania we właściwym czasie, powinni go przyjąć po należytym przygotowaniu najpóźniej przed wstąpieniem w związek małżeński.
W takich przypadkach proboszczowie mogą posłać swoich kandydatów z odpowiednim zaświadczeniem, zawierającym dane personalne i stwierdzającym wymagane przygotowanie, do parafii Katedralnej w Kaliszu, lub do innej parafii, gdzie Bierzmowanie jest udzielane.
 
Świadek Bierzmowania
Świadek ma troszczyć się o to, aby bierzmowany postępował godnie, jak przystało uczniowi Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki wypływające z tego sakramentu.
Świadkiem powinien być: katolik, bierzmowany, prowadzący życie zgodne z wiarą, wolny od kary kanonicznej, po ukończeniu 16 roku życia.
Wypada, aby świadkiem Bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego. W przypadku braku innych świadkiem może być ojciec lub matka bierzmowanego.
 
Zapis Bierzmowania
Nazwiska bierzmowanych wraz ze wzmianką o szafarzu, rodzicach, świadkach, miejscu i dacie Bierzmowania wpisuje się do księgi bierzmowanych w miejscu udzielenia sakramentu.
O udzieleniu Bierzmowania powiadamia się proboszcza miejsca Chrztu, który je odnotuje w akcie Chrztu bierzmowanego.