Pogrzeb

Prawo do pogrzebu kościelnego mają:
  • Wszyscy wierni zmarli należący do Kościoła Katolickiego.
  • Dzieci zmarłe przed urodzeniem.
  • Prawo to przysługuje również jawnym grzesznikom, którzy przed śmiercią się wyspowiadali i otrzymali rozgrzeszenie lub przynajmniej wyrazili oznaki pokuty, np. poprosili o kapłana, ucałowali krzyż czy wzbudzili akt żalu.
  • Ochrzczeni należący do Kościoła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej za zgodą Ordynariusza miejsca.
Nie można odmówić pogrzebu kościelnego osobie, która wybrała kremację, lecz nie z pobudek przeciwnych wierze chrześcijańskiej.
Nie odmawia się pogrzebu kościelnego osobom praktykującym, chociaż żyjącym na kontrakcie cywilnym, którzy nie mogli zawrzeć sakramentu Małżeństwa z powodu przeszkód.
Nie odmawia się pogrzebu kościelnego samobójcy, jeśli w ciągu życia okazywał przywiązanie do wiary i Kościoła.
 
Odmowa pogrzebu kościelnego:
Nie mają prawa do pogrzebu kościelnego osoby, które porzuciły wiarę (apostaci, przeszły do innych wyznań lub sekt, schizmatycy, trwający w herezji) albo wyraziły wobec świadków lub na piśmie wolę, że po śmierci nie życzą sobie pogrzebu kościelnego.
W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Ordynariusza miejsca i dostosować się do jego decyzji.
 
Forma pogrzebu
Pogrzeb powinien mieć pełną formę obrzędów liturgicznych, stosownie do przepisów rytuału. O ewentualnym ograniczeniu formy obrzędów decyduje proboszcz po uwzględnieniu okoliczności osoby zmarłej oraz miejscowego zwyczaju.
Można odmówić pełnej formy obrzędów liturgicznych osobom, które jawnie i publicznie żyły w związkach niesakramentalnych. Szczególnie dotyczy to osób żyjących w konkubinacie, które nie mając żadnych przeszkód, nie wykazywały woli zawarcia sakramentalnego małżeństwa mimo kierowanej do nich zachęty duszpasterskiej.
 
Miejsce pochowania zmarłego
Miejscem pochowania ciała zmarłego jest cmentarz parafialny. Z ważnych przyczyn rodzina zmarłego może wybrać inny cmentarz za zgodą administratora cmentarza, na którym ma być pochowany zmarły i po powiadomieniu własnego proboszcza.
 
Pogrzeb poza parafią
Jeżeli pogrzeb jest poza własną parafią, rodzina powinna przedstawić opinię proboszcza parafii zmarłego na temat jego życia moralno-religijnego. Proboszcz nie powinien wzbraniać się przed wydaniem opinii.
 
Dokumenty:
  • akt zgonu
  • zaświad­cze­nie o udzie­le­niu sakra­mentu chorych i wiatyku (Komu­nii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpi­talu (wys­tawia je kapelan szpitala).