Chrzest

Znaczenie Chrztu
Sakrament Chrztu wyzwala z grzechu pierworodnego i z wszystkich innych grzechów, rodzi do życia Bożego, włącza do wspólnoty Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa – otwiera dostęp do pozostałych sakramentów, stanowi początek i fundament całego chrześcijańskiego życia.
 
Dokumenty
Przed chrztem należy przynieść do kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka,
  • akt ślubu kościelnego rodziców dziecka (uwaga: jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego, ale deklarują się jako osoby wierzące, prawo kościelne nie zabrania im ochrzcić dziecka),
  • dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia).

W późniejszym terminie (ale przed wyznaczonym terminem) należy donieść:

  • zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, informujące o tym, że spełniają oni wymagania stawiane przez kościół kandydatom na rodziców chrzestnych,
  • kartki potwierdzające odbycie spowiedzi przez rodziców i rodziców chrzestnych.
Przyjmujący Chrzest
Dzieci powinny być ochrzczone możliwie najszybciej po urodzeniu. Dziecko powinno być ochrzczone, jeżeli istnieje uzasadniona nadzieja jego katolickiego wychowania. Nie można bezwarunkowo uzależniać Chrztu dziecka od zawarcia sakramentalnego związku przez jego rodziców. Uzasadnieniem nadziei na katolickie wychowanie dziecka może być oświadczenie jego rodziców lub osób, które prawnie ich zastępują.
 
Rodzice chrzestni
Przy wyborze kandydatów na rodziców chrzestnych należy uwzględnić:
  • wiek – ukończone 16 lat; proboszcz dla słusznej przyczyny może dopuścić kandydata młodszego, jeśli ten ma ukończone 14 lat;
  • osoby, które są katolikami praktykującymi, regularnie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii, przyjęły sakrament Bierzmoania, przystępują do sakramentu Pokuty, swoim postępowaniem dają przykład chrześcijańskiego życia.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz te, które chociaż są katolikami, notorycznie zaniedbują praktyki religijne i prowadzą życie naganne.

Rodzice chrzestni przed chrztem winni przystąpić do sakramentu Pokuty.

Chrzestny pochodzący z innej parafii winien przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza czy spełnia warunki wymagane dla posługi chrzestnego.
Chrześcijanin należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być dopuszczony jedynie jako „świadek Chrztu” i to razem z chrzestnym będącym katolikiem.
 
Miejsce Chrztu
Chrzest powinien być udzielany w kościele parafialnym rodziców dziecka. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą własnego proboszcza, można udzielić go w innej parafii.
 
Szafarz sakramentu
Zwyczajnymi szafarzami Chrztu są: biskup, prezbiter i diakon. W niebezpieczeństwie śmierci sakramentu Chrztu może udzielić każdy człowiek mający intencję uczynienia tego, co czyni Kościół.

Do chrztu w nagłych wypadkach potrzebne są dwie rzeczy: wypowiedzenie odpowiedniej formuły i jednoczesne polanie wodą.

Formuła brzmi: (Imię), ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wodą nie trzeba polewać ciągle. Kapłan polewa trzy razy, wspominając Ojca (1 raz), i Syna (drugi raz) i Ducha Świętego (trzeci raz).

 
Czas udzielania sakramentu
Synod zaleca udzielanie sakramentu Chrztu w niedzielę przy licznym udziale wiernych. Dniem szczególnym dla udzielania Chrztu jest Wigilia Paschalna. Jeśli przemawiają za tym słuszne racje, Chrztu można udzielić w jakimkolwiek dniu.
 
Spisanie aktu Chrztu
Fakt udzielenia Chrztu odnotowuje się w księdze ochrzczonych i zawiera on dane personalne ochrzczonego, jego rodziców i chrzestnych. Wpisu dokonuje się przy załatwianiu formalności chrzcielnych na podstawie aktu urodzenia dziecka.
  
Uroczystości związane z chrztem

Z racji Chrztu dziecka uroczystości domowe powinny być skromne i bez alkoholu. Zachęca się także do obchodów pierwszej rocznicy Chrztu z udziałem rodziców, rodziny i chrzestnych. W tym przypadku można prosić proboszcza o pobłogosławienie dziecka.