KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W POLSCE

Kongregacja ds. Duchowieństwa zarządziła wizytację apostolską w wyższym seminarium duchownym diecezji kaliskiej.
Obowiązki wizytatora apostolskiego powierzyła abp. Stanisławowi Gądeckiemu, metropolicie poznańskiemu.

+Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO DIECEZJI KALISKIEJ

W porozumieniu w Prezydium Konferencji Episkopatu Polski uprzejmie informuję, że uroczysty Akt Zawierzenia Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce świętemu Józefowi zostanie dokonany w późniejszym czasie, nie zaś jak było planowane w czwartek 2 lipca br. 

Wszystkim wiernym czcicielom Świętego Józefa serdecznie błogosławię

+Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej 

 

Kalisz, dnia 27 czerwca 2020
Adm.Ap-2/ 2020

WYJAŚNIENIA NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ ZWIĄZANE Z NOMINACJĄ ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO W DIECEZJI KALISKIEJ

N.4200/20

1. Administrator apostolski sede plena od chwili nominacji (25.06.2020) przejmuje rządy w diecezji kaliskiej. Nominalnie biskupem kaliskim pozostaje bp Edward Janiak.

2. Abp Grzegorz Ryś, jako administrator diecezji kaliskiej, otrzymał w niej uprawnienia biskupa diecezjalnego.

3. Bp Edward Janiak otrzymał polecenie przebywania poza diecezją kaliską na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie zaniedbań. Oznacza to, że nie może w niej przebywać fizycznie, jak również w jakikolwiek sposób ingerować w kierowanie diecezją kaliską.

4. Zachowują moc postanowienia, zawarte w komunikacie arcybiskupa poznańskiego z dnia 2 czerwca 2020 (metropolita poznański otrzymał: 1o upoważnienie do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego oraz 2o wyłączną kompetencję w sprawach oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej).

Warszawa, dnia 25 czerwca 2020 roku

KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ

N. 4200/20

 

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował

administratora apostolskiego sede plena diecezji kaliskiej w osobie metropolity łódzkiego, arcybiskupa Grzegorza Rysia.

 

+Salvatore Pennacchio

Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 25 czerwca 2020 r.

Modlitwa o Boże Miłosierdzie dla świata i powstrzymanie pandemii

„Bóg nikomu Miłosierdzia Swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się Miłosierdzie Boże” czytamy w Dzienniczku Świętej Siostry Faustyny. Ufni więc w miłosierdzie Boże chciejmy polecać w tej modlitwie wszystkie nasze działania, czyny i myśli. Polecajmy na początku Wikariusza Chrystusowego Ojca Świętego Franciszka prosząc dla niego o dar siły i światło Ducha Świętego w przewodzeniu Kościołem Świętym.
Polecajmy naszego pasterza Biskupa Edwarda niech Duch Święty wzmacnia go swoją łaską, wskazuje drogę i obdarza zdrowiem.
Pamiętajmy o Duchowieństwie aby w godzinie próby zaświadczyli o swojej wierze w Jezusa Chrystusa Eucharystycznego i nieśli w zalęknione ludzkie serca światło nadziei.
Módlmy się za władze państwowe by nie zabrakło im rozwagi, a w swoich decyzjach kierowali się dobrem ludzi.
Módlmy się za wszystkich cierpiących, chorych, opuszczonych niech umacnia ich łaska płynąca z Krzyża Jezusa Chrystusa.
Prosimy Cię Miłosierny Boże za dzieci i młodzież aby budowali swoją przyszłość na Bogu, żyjąc według zasad świętej wiary, posłuszni nauczaniu Kościoła. Niech ten czas przerwy w wykładach i lekcjach nie będzie dla nich czasem straconym, okazją do rozwoju i pogłębienia relacji z Bogiem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Święty Józefie do Ciebie uciekaliśmy się na przestrzeni wieków, Twoją pomoc upraszając w chwilach najtrudniejszych, w momentach dziejowych prób, kiedy ludzkie siły okazały się niewystarczające.
I teraz uciekamy się do Ciebie abyś powstrzymał pandemię, której mroki pokryły świat. Chroń wszystkich ludzi przed cierpieniem spowodowanym chorobą swoją lub bliskich.
Spraw, by lęk nie zatruł naszego wnętrza.
Święty Józefie uproś nam łaskę odczuwania głodu Eucharystycznego, aby Komunia Święta była dla nas źródłem pokoju i chwalebnego zmartwychwstania.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.
 
Święta Maryjo,  módl się za nami.
Święty Józefie,  módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida,  módl się za nami.
Światło Patriarchów,  módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy,  módl się za nami.
Przeczysty Stróżu Dziewicy,  módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego,  módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa,  módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny,  módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy,  módl się za nami.
Józefie najczystszy,  módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy,  módl się za nami.
Józefie najmężniejszy,  módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy,  módl się za nami.
Józefie najwierniejszy,  módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości,  módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa,  módl się za nami.
Wzorze pracujących,  módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego,  módl się za nami.
Opiekunie dziewic,  módl się za nami.
Podporo rodzin,  módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych,  módl się za nami.
Nadziejo chorych,  módl się za nami.
Patronie umierających,  módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych,  módl się za nami.
Opiekunie Kościoła Świętego,  módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.
P.: Ustanowił Go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
P.: Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego.
W.: Amen.