Modlitwa o Boże Miłosierdzie dla świata i powstrzymanie pandemii

„Bóg nikomu Miłosierdzia Swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się Miłosierdzie Boże” czytamy w Dzienniczku Świętej Siostry Faustyny. Ufni więc w miłosierdzie Boże chciejmy polecać w tej modlitwie wszystkie nasze działania, czyny i myśli. Polecajmy na początku Wikariusza Chrystusowego Ojca Świętego Franciszka prosząc dla niego o dar siły i światło Ducha Świętego w przewodzeniu Kościołem Świętym.
Polecajmy naszego pasterza Biskupa Edwarda niech Duch Święty wzmacnia go swoją łaską, wskazuje drogę i obdarza zdrowiem.
Pamiętajmy o Duchowieństwie aby w godzinie próby zaświadczyli o swojej wierze w Jezusa Chrystusa Eucharystycznego i nieśli w zalęknione ludzkie serca światło nadziei.
Módlmy się za władze państwowe by nie zabrakło im rozwagi, a w swoich decyzjach kierowali się dobrem ludzi.
Módlmy się za wszystkich cierpiących, chorych, opuszczonych niech umacnia ich łaska płynąca z Krzyża Jezusa Chrystusa.
Prosimy Cię Miłosierny Boże za dzieci i młodzież aby budowali swoją przyszłość na Bogu, żyjąc według zasad świętej wiary, posłuszni nauczaniu Kościoła. Niech ten czas przerwy w wykładach i lekcjach nie będzie dla nich czasem straconym, okazją do rozwoju i pogłębienia relacji z Bogiem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Święty Józefie do Ciebie uciekaliśmy się na przestrzeni wieków, Twoją pomoc upraszając w chwilach najtrudniejszych, w momentach dziejowych prób, kiedy ludzkie siły okazały się niewystarczające.
I teraz uciekamy się do Ciebie abyś powstrzymał pandemię, której mroki pokryły świat. Chroń wszystkich ludzi przed cierpieniem spowodowanym chorobą swoją lub bliskich.
Spraw, by lęk nie zatruł naszego wnętrza.
Święty Józefie uproś nam łaskę odczuwania głodu Eucharystycznego, aby Komunia Święta była dla nas źródłem pokoju i chwalebnego zmartwychwstania.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.
 
Święta Maryjo,  módl się za nami.
Święty Józefie,  módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida,  módl się za nami.
Światło Patriarchów,  módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy,  módl się za nami.
Przeczysty Stróżu Dziewicy,  módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego,  módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa,  módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny,  módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy,  módl się za nami.
Józefie najczystszy,  módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy,  módl się za nami.
Józefie najmężniejszy,  módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy,  módl się za nami.
Józefie najwierniejszy,  módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości,  módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa,  módl się za nami.
Wzorze pracujących,  módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego,  módl się za nami.
Opiekunie dziewic,  módl się za nami.
Podporo rodzin,  módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych,  módl się za nami.
Nadziejo chorych,  módl się za nami.
Patronie umierających,  módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych,  módl się za nami.
Opiekunie Kościoła Świętego,  módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.
P.: Ustanowił Go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
P.: Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego.
W.: Amen.